Algemene voorwaarden

Leveringscondities

-----------------------

Definities

 

In deze algemene leveringsvoorwaarden zullen de volgende begrippen veelvuldig voorkomen: §Office Allround tevens handelend onder de naam Hobby Allround, gevestigd aan de Bakermarksedijk 8 te Baak.; de aanbieder van de levering, de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna te noemen Office Allround.

§Afnemer: De wederpartij van Office Allround, de natuurlijke of rechtspersoon met wie een opdracht tot stand is gekomen of aan wie een aanbieding is gedaan. §Opdracht of Overeenkomst: De vastgelegde schriftelijke afspraken tussen Office Allround en afnemer betreffende de levering van zaken en/of de verrichting van diensten. De termen worden door elkaar gebruikt in de onderstaande tekst. §Levering: Het leveren van een zekere mate of hoeveelheid zaken en/of het verrichten van een of meerdere diensten door Office Allround aan de afnemer. §Zaken: De producten c.q. de te leveren dan wel geleverde producten. §Diensten: De werkzaamheden c.q. de te verrichten dan wel verrichte werkzaamheden; de te bewerken dan wel bewerkte zaken. §Partijen: Office Allround en afnemer.

 

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Office Allround en op alle daaruit voortvloeiende  overeenkomsten tot het leveren van enig product of het verrichten van één of meerdere diensten.

2.Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van Office Allround (nader te noemen "afnemer") worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming Opdracht

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld.

2.In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Office Allround ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de afnemer voor door hem verstrekte gegevens.

3.Office Allround is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige redenen uit het verkoopprogramma zijn vervallen.

4.De door Office Allround uitgebrachte aanbiedingen alsmede door haar verstrekte tekeningen, draaiboeken en adviezen blijven haar eigendom en dienen, indien er geen overeenkomst met Office Allround tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Office Allround noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 3 Prijs

1.Indien in orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door Office Allround opgegeven prijzen exclusief BTW en andere heffingen en gelden dezen voor leveringen in Nederland. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

2.Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal Office Allround het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven order door de afnemer.

3.De verkoopprijs is exclusief verplichte wettelijke heffingen, daaronder begrepen thuiskopievergoedingen en verwijderingsbijdragen voor batterijen; dergelijke bijdragen brengt Office Allround apart in rekening.

4.Office Allround heeft het recht wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een Overeenkomst voordoen, door te berekenen, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakkingskosten, bijzondere vervoerskosten, kosten voor de inkoop, opslag en verzending van artikelen die in opdracht van de afnemer moeten worden gemaakt of die Office Allround niet als voorraadartikelen kent, kosten voor voorzieningen en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen; Office Allround behoudt zich het recht voor deze kosten geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

5.Indien op verzoek van de afnemer de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft Office Allround recht op vergoeding van de door haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.

6.Voor opdrachten tot Levering van producten met een netto factuurwaarde tot € 100,00 wordt een bedrag van € 9,50 exclusief BTW berekend, inhoudende een bijdrage in de orderhandling- en verzendkosten. Onder netto factuurbedrag wordt verstaan het factuurbedrag na aftrek van eventuele klant- en/of quantumkortingen, exclusief BTW en exclusief kosten als genoemd in artikel 3, lid 4 en 5.

7.Online prijzen of prijzen in de Office Allround prijslijst kunnen gedurende de looptijd wijzigen. Drukfouten zijn voorbehouden.

 

 

Artikel 4 Levering

1.De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Office Allround in overleg treden met de afnemer.

2.Levering heeft plaatsgevonden, zodra de door Office Allround te leveren prestatie is voltooid.

3.Office Allround behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

4.De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

-  de dag van totstandkoming van de opdracht;

-  de dag van ontvangst door Office Allround van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke  bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

-de dag van de vervulling van de voor het aanvragen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

-de dag van ontvangst door Office Allround van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.De afnemer is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op het in de opdracht opgegeven adres. Bij gebreke daarvan is Office Allround gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de afnemer van Office Allround te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de afnemer en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Office Allround verder toekomende rechten.

6.Levering van producten met een nettofactuurwaarde van € 100,00 en meer geschiedt franco huis. Als Office Allround een opdracht tot levering van producten van tenminste het genoemde bedrag van € 100,00 niet in één zending kan versturen, vinden alle deelleveringen franco huis plaats.

7.Meer- of minderleveringen tot 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal van producten die in opdracht van de afnemer geheel of gedeeltelijk worden aangemaakt en/of van een opdruk worden voorzien zoals agenda's, kalenders, etiketten, drukwerk, e.d. worden in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

8.Opdrachten tot een nettofactuurbedrag van € 25,00 exclusief BTW worden niet geleverd behoudens in door Office Allround te bepalen uitzonderingsgevallen en bij nalevering van in nota gehouden zaken.

9.Producten kunnen bij levering afwijken van de afbeelding in de (online)catalogus of op de webshop. Druk- en zetfouten en model- en specificatiewijzigingen zijn voorbehouden.

 

 

Artikel 5 Facturering en betaling

Office Allround zal bij of na levering van producten de factuur toezenden. Betaling zal geschieden volgens de vooraf overeengekomen condities. Te weten; eerste levering vooruitbetaling. Vervolgens automatische incasso 14 dagen 2% betalingskorting of automatische incasso 30 dagen netto. Office Allround behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen uitsluitend te leveren op basis van vooruitbetaling.

 

 

Artikel 6 Risico

1.De producten zijn voor risico van Office Allround tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van door de afnemer gebruikte hulppersonen zijn gebracht, conform artikel 4, lid 2.

 

Artikel 7 Reclamering en garantie

1.Office Allround garandeert dat de door haar geleverde producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Office Allround geleverde producten als gevolg van fabricage of materiaalfouten, dan zal Office Allround deze gebreken herstellen of doen herstellen of voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken product bij de toeleverancier/fabrikant geldende garantievoorwaarden. Office Allround kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichting verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende product aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden.

2.Reclamering van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na levering van het product aan Office Allround te geschieden, onder vermelding van het order- en factuurnummer. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de lid 1 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de afnemer aan Office Allround te geschieden, onder vermelding van het order- en factuurnummer.

3.Na reclamatie ontvangt de afnemer een schrijven dat voorzien is van een retournummer en een beschrijving van de activiteiten die de afnemer moet uitvoeren om de retourname mogelijk te maken.

4.Retourzendingen komen voor rekening van de afnemer en dienen binnen 5 dagen, nadat Office Allround een retournummer aan afnemer heeft verstrekt te worden verzonden. Retouren reizen alrijd voor rekening en risico van de afzender (afnemer). Retourzendingen dienen in de oorspronkelijke verpakking te worden aangeboden en te zijn voorzien van het door Office Allround verstrekte retournummer.

5.Retourzendingen die op een afwijkende wijze en/of zonder retournummer verstuurd worden, kunnen niet door Office Allround in behandeling worden genomen.

6.Retourzendingen als gevolg van een fout van de afnemer zijn slechts                  mogelijk vanaf een netto factuurwaarde van € 20,- exclusief BTW. De handlingskosten (minimal 9,50 euro) worden verrekend met de creditnota. Als de retourzending het gevolg is van een fout van Office Allround worden de retourhandlingskosten niet in rekening gebracht en is de ondergrens van € 20,- niet van toepassing.

7.Acceptatie van de retourzending vindt uitsluitend plaats indien is voldaan aan de in de voorgaande leden genoemde voorwaarden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Office Allround terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

8.Artikelen die niet tot het standaard Office Allround- assortiment behoren en conform de door afnemer opgegeven specificaties zijn besteld, kunnen slechts retour genomen worden als de toeleverancier/ fabrikant zich daarmee uitdrukkelijk akkoord verklaart en alsdan onder diens condities.

 

 

Artikel 8 Eigendomsovergang

1.Aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van Office Allround, zolang de afnemer niet al hetgeen door de afnemer aan Office Allround uit hoofde van levering of werkzaamheden is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Office Allround heeft voldaan.

2.De afnemer zal de hem geleverde producten, zolang geen algehele betaling van hetgeen Office Allround toekomt heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen.

3.Office Allround zal in voorkomende gevallen gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde producten. De afnemer zal aan Office Allround alle medewerking verlenen teneinde Office Allround in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Office Allround is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2.Behoudens grove schuld aan de zijde van Office Allround, toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijnen zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Office Allround, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3.Office Allround is derhalve ook niet aansprakelijk voor: -schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens; -beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere Zaken.

4.Indien Office Allround, zonder de montage of de installatie in opdracht te hebben wel bij de montage of installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1.Office Allround neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Office Allround verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Office Allround, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde terugnemen en de verwervingskosten verminderd met de normaal te achten afschrijvingen crediteren of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardig ander product, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits afnemer Office Allround tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

 

Artikel 11 Overmacht

1.Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der partijen ontbonden worden verklaard. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rata afgerekend.

 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding

1.Indien één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, hetzij surséance van betaling aanvraagt, hetzij in staat van faillissement geraakt, heeft de andere partij het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

 

Artikel 13 Geschillen

1.Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

2.Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Office Allround, onverminderd de bevoegdheid partijen om een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

1.Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.§